Samen sterk voor het Brielse belang

De inwoners centraal

Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB) is een lokale partij die de inwoner van de gemeente Brielle centraal stelt. Onze raadsleden en (hopelijk) wethouder zetten zich in voor de belangen van alle inwoners in de Gemeente Brielle.  Zij zijn ‘gewone’ inwoners die zich sterk maken

voor verbetering van uw en onze leef- en werkomgeving.

IBGB is niet gebonden aan een landelijke partij en haar opvattingen. Hierin schuilt met name de kracht van IBGB. Juist omdat IBGB zich nooit hoeft af te vragen of een stellingname bijvoorbeeld progressief of liberaal is. Daarom kunnen mensen, die bij landelijke verkiezingen op verschillende partijen stemmen, binnen IBGB prima samenwerken.

Inwonersbelang Gemeente Brielle staat dicht bij de mensen die in onze gemeente wonen en werken. De gemeente is er voor u en niet andersom. Heldere communicatie en een transparante en open opstelling van de gemeente naar de inwoners is daarom noodzakelijk. De gemeente wordt in toenemende mate verantwoordelijk voor taken die eerder door het Rijk werden uitgevoerd. Het is daarom  belangrijk om een sociaal en economisch verantwoord beleid te voeren.

Eigen kracht is een belangrijk thema, dit geldt zowel voor inkomensvoorziening als het nemen van verantwoordelijkheid voor de woonomgeving, club of (sport)vereniging. Helaas is niet iedereen daartoe in staat, bijvoorbeeld vanwege ouderdom of andere beperkende omstandigheden. In die gevallen is het wenselijk om mensen de weg te wijzen en te ondersteunen om te voorkomen dat iemand buiten de boot valt. Laagdrempelige toegankelijkheid bij de gemeentelijke loketten is daarom een voorwaarde voor servicegerichte dienstverlening aan onze inwoners.

IBGB zet zich met een grote mate van sociale beleving en betrokkenheid in voor de gemeenschap en samenleving waaraan iedereen kan blijven deelnemen. De verschuiving van landelijke taken naar de gemeente,  zoals de decentralisaties van de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet, laten steeds duidelijker zien dat onze lokale betrokkenheid een voorwaarde is om een juiste invulling aan deze opgave te bieden. Het is belangrijk dat de inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal zich herkennen in het beleid van de gemeente. Daarom vinden wij dat gemeentebestuurders met beide benen in de samenleving moeten staan en zich open en aanspreekbaar moeten opstellen. Om ervoor te zorgen dat men zich kan herkennen in het gemeentebeleid is het noodzakelijk dat de bevolking tijdig, in een stadium dat beïnvloeding nog mogelijk is, betrokken wordt bij de totstandkoming van het beleid.

IBGB zal hiertoe de inwoners informeren en om raad vragen en hiervoor o.a. Sociale Media en haar website inzetten. IBGB hecht aan een goede samenwerking met andere politieke partijen en organisaties. Hun uitgangspunten worden, mits die niet discriminerend of kwetsend zijn voor bevolkingsgroepen of individuen, door IBGB gerespecteerd. IBGB zal zich naar beste vermogen inzetten om te werken aan een goed leef- en werkklimaat voor de  bevolking. Wij benoemen in dit programma onze uitgangspunten en doelstellingen van beleid. Daarnaast heeft IBGB voor de komende raadsperiode een aantal speerpunten benoemd.